Τα όργανα διοίκησης του τμήματος Μαθηματικών είναι :

  • Η Προσωρινή Συνέλευση του τμήματος
  • Ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή του

Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται στο Ν. 4009/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4485/2017 και ισχύει από 4/8/2017.

H Προσωρινή Συνέλευση (Π.Σ.) του τμήματος Μαθηματικών συγκροτείται από τον Πρύτανη.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.