Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατέστη αυτοδύναμο στις 27 Οκτωβρίου 2022 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 24892/ΓΠ/22/07-11-2022 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πριν το Τμήμα Μαθηματικών καταστεί αυτοδύναμο, τα όργανα διοίκησής του αποτελούσαν :

  • η Προσωρινή Συνέλευση (Π.Σ.) του Τμήματος
  • ο Πρόεδρος με τον Αναπληρωτή του

η συγκρότηση/ανασυγκρότηση και ορισμός των οποίων πραγματοποιήθηκε με Πρυτανικές Πράξεις. Οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών καθορίζονται στον Ν. 4009/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4485/2017 και ισχύει από 4/8/2017.

Δείτε τη σχετική πράξη εδώ.

Δείτε τη σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.

Δείτε την σχετική πράξη εδώ.