Υποτροφίες από την PeopleCert σε φοιτητές με καταγωγή από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο για Προγράμματα Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών Σπουδών

H PeopleCert ανακοινώνει τον 2ο Κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες ∆ασκάλους μας» στη μνήμη διαπρεπών καθηγητών της Oμογένειας.
1. Yποτροφία «Βασίλης Κασαπίδης»
2. Υποτροφία «∆ημήτρης Παντελάρας»
3. Υποτροφία «Αρίστη Κιμιατζή»
Οι υποτροφίες είναι ετήσιες – μέχρι του ποσού των €8.000 εκάστη – και περιλαμβάνουν το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ή το επόμενο εφόσον έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα σπουδών.
Επιλέξιμοι είναι οι μέχρι δεύτερης γενιάς φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών ή υποψήφιοι διδάκτορες με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο, ανεξαρτήτως τόπου σπουδών και κατοικίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024 στην ιστοσελίδα peoplecert.org/scholarships, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Μαΐου 2024.

Για περισσότερες διευκρινίσεις, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο email:
scholarships@peoplecert.org

∆ιαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Τιμώντας τους Κωνσταντινουπολίτες ∆ασκάλους μας» εδώ.