Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε οκτώ εξάμηνα και ανταποκρίνεται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Τα μαθήματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Ως υποχρεωτικά μαθήματα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα των οποίων η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση κρίνεται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητριών/ητών του Τμήματος. Σκοπός των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι αφενός η θεμελίωση μαθηματικών γνώσεων και βασικών μεθοδολογικών εργαλείων για την απόκτηση της μαθηματικής επιστήμης, και αφετέρου η συστηματική εισαγωγή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.
 2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
  Ως μαθήματα επιλογής επιστημονικών περιοχών χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, από ένα σύνολο μαθημάτων των έξι επιστημονικών περιοχών,
  Ανάλυσης, Άλγεβρας και Γεωμετρίας, Στατιστικής-Πιθανοτήτων-Επιχειρησιακής Έρευνας, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής, και Διδακτικής. Σκοπός των μαθημάτων επιλογής είναι η εμβάθυνση και σε μερικές περιπτώσεις η κατάκτηση εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από ένα επιστημονικό πεδίο καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών της μαθηματικής επιστήμης.
 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
  Εκτός των μαθημάτων επιλογής των παραπάνω επιστημονικών περιοχών υπάρχουν και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής Γενικών και Παιδαγωγικών Γνώσεων.
 4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
  Διδάσκονται κατά τα 2 πρώτα εξάμηνα σπουδών και είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου.