Το Τμήμα Μαθηματικών επιδιώκει οι πτυχιούχοι του με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους  καταξίωση.

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι, μέσω των προσφερόμενων μαθημάτων υποδομής καθώς και των εξειδικευμένων μαθημάτων Θεωρητικών Μαθηματικών (Ανάλυσης, Άλγεβρας, Γεωμετρίας), Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Στατιστικής, Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακής Έρευνας, Υπολογιστικών Μαθηματικών, Φυσικής) και Διδακτικής, οι απόφοιτοι του Τμήματος να αποκτήσουν μία συνολική εικόνα των σύγχρονων διαστάσεων της μαθηματικής επιστήμης και των εφαρμογών αυτής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, οι απόφοιτοί του αναμένεται:

  • να έχουν αποκτήσει σφαιρική και άρτια γνώση των πεδίων της μαθηματικής επιστήμης,
  • να έχουν αναπτύξει αναλυτική, κριτική, δημιουργική και επαγωγική σκέψη,
  • να είναι σε θέση να εφαρμόζουν μαθηματικές μεθόδους μοντελοποίησης και επίλυσης για την αντιμετώπιση αντίστοιχων πραγματικών προβλημάτων σε τομείς εφαρμογής της μαθηματικής επιστήμης,
  • να έχουν αναπτύξει ικανότητες και δεξιότητες που είναι χρήσιμες σε επαγγελματικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, οι στατιστικές, ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφορικής, η δημόσια διοίκηση,
  • να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Τ.Π.Ε. στην έρευνα και τη διδασκαλία των Μαθηματικών,
  • να έχουν αποκτήσει ικανό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, με την ανάπτυξη ικανοτήτων αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης της γνώσης.