Το Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών  για τη συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων του τμήματος Μαθηματικών περιλαμβάνει καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμους επίκουρους καθηγητές του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το Μητρώο, που καταρτίζεται με ευθύνη της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών έπειτα από εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος και εγκρίνεται με ανάλογη απόφαση της Συγκλήτου του  Π. Θ., μπορείτε να το βρείτε στον ακόλουθο πίνακα.

Για να δείτε το μητρώο online ή να το κατεβάσετε πατήστε εδώ.

Για να δείτε το μητρώο online ή να το κατεβάσετε πατήστε εδώ.

Για να δείτε το μητρώο online ή να το κατεβάσετε πατήστε εδώ.

Για να δείτε το μητρώο online ή να το κατεβάσετε πατήστε εδώ.

Για να δείτε το μητρώο online ή να το κατεβάσετε πατήστε εδώ.