Η φοιτήτρια, ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο Μαθηματικών πρέπει:

  • Να πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου 4009/2011 όσον αφορά στην εγγραφή σε εξάμηνα.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα είκοσι ένα (21) υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε δεκαεννέα (19) μαθήματα επιλογής των έξι επιστημονικών περιοχών, από τα ενενήντα ένα (91) που διατίθενται. Συγκεκριμένα, να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε:
    • τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα επιλογής από κάθε μία από τις επιστημινικές περιοχές ΕΑ, ΕΑΓ, ΕΣΠΕΕ, ΕΥΕΜ,
    • τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα επιλογής από κάθε μία από τις επιστημονικές περιοχές ΕΦ, ΕΔ.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής ΕΓΠΓ.
  • Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα δύο (2) εξαμηνιαία μαθήματα της ξένης γλώσσας.