1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTS
11101Απειροστικός Λογισμός Ι427
11102Θεμέλια των Μαθηματικών416
11403Προγραμματισμός I326
11701Αγγλικά Ι34
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ45
Μάθημα επιλογής από ΕΔ4
Μάθημα επιλογής από EΓΠΓ2/32
ΣΥΝΟΛΟ30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣΘAEECTS
21101Απειροστικός Λογισμός ΙΙ427
21202Γραμμική Άλγεβρα Ι427
21203Αναλυτική Γεωμετρία315
21702Αγγλικά ΙI34
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ45
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ31
Μάθημα επιλογής από ΕΓΠΓ32
ΣΥΝΟΛΟ30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTS
31101Απειροστικός Λογισμός ΙII427
31202Γραμμική Άλγεβρα II416
31304Πιθανότητες Ι326
31403Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις326
Μάθημα επιλογής από ΕΦ 315
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 4
ΣΥΝΟΛΟ30

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTS
41101Πραγματική Ανάλυση416
41202Άλγεβρα416
41303Πιθανότητες ΙI326
41403Αριθμητική Ανάλυση 427
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ45
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ4
Μάθημα επιλογής από ΕΦ 4/3/30/1/00/0/1
Μάθημα επιλογής από ΕΔ22
ΣΥΝΟΛΟ30

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTS
51102Μιγαδική Ανάλυση427
51201Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών416
51303Επιχειρησιακή Έρευνα326
51304Στατιστική Ι416
Μάθημα επιλογής από ΕΑ45
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ4
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 31
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ(*) 3/30/1
Μάθημα επιλογής από ΕΦ 31
ΣΥΝΟΛΟ30
(*) Τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣΘΑΕECTS
61101Θεωρία Μέτρου427
61302Στατιστική ΙΙ326
61403Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις427
Μάθημα επιλογής από ΕΑ42×5=10
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ4
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ4/30/1
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ 4
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ(*)3/30/1
Μάθημα επιλογής από ΕΔ4/30/1
Μάθημα επιλογής από ΕΦ31
ΣΥΝΟΛΟ30
(*) Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΘΑΕECTS
Μάθημα επιλογής από ΕΑ46×5=30
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ4
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ4/3/20/1/2
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ4/30/1
Μάθημα επιλογής από ΕΦ 4
Μάθημα επιλογής από ΕΔ4/30/1
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ/ΕΥΕΜ(*)3
ΣΥΝΟΛΟ30
(*) Τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΘΑΕECTS
Μάθημα επιλογής από ΕΑ46×5=30
Μάθημα επιλογής από ΕΑΓ4
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ4/3/30/1/00/0/1
Μάθημα επιλογής από ΕΥΕΜ4/30/1
Μάθημα επιλογής από ΕΦ 4
Μάθημα επιλογής από ΕΔ4
Μάθημα επιλογής από ΕΣΠΕΕ/ΕΥΕΜ(*)3
82600Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων4
ΣΥΝΟΛΟ30
(*) Τα προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική