Γνωστικό αντικείμενο: Γεωμετρία Riemann
Πτυχίο:Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό:Georg-August Universität Göttingen
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Local invariants of four-dimensional
Riemannian manifolds and their application to the Ricci flow
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:Γεωμετρικές ροές, Ricci flow
Γραφείο:220, 2ος όροφος, κτήριο Β
Ώρες Γραφείου:Δευτέρα 14:00-15:00
E-mail: tergiakidis@uth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: