Ο πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  αποκτά κατά τη διάρκεια των σπουδών του, γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των ακόλουθων επιστημονικών  περιοχών:

  • των Θεωρητικών Μαθηματικών με έμφαση στις γνωστικές περιοχές της Ανάλυσης, της  Άλγεβρας και της Γεωμετρίας,
  • των Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών,
  • της Στατιστικής, των Πιθανοτήτων και της Επιχειρησιακής Έρευνας,
  • της Φυσικής, και
  • της Διδακτικής.

Με βάση τη γενική μαθηματική παιδεία καθώς και τις ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις που αποκτά κατά τη διάρκεια των σπουδών του, έχει τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι αξιοποιούν τη μαθηματική επιστήμη, ενδεικτικά ως:

  • Επιστήμονας, στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Τεχνολογίας, των Επιστημών Ζωής, των Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Διοικητικών Μονάδων των Υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Οργανισμών.
  • Ειδική/ός επιστήμονας με υψηλού επιπέδου κατάρτιση και δεξιότητες στη μαθηματική μοντελοποίηση, τον προγραμματισμό, τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, το σχεδιασμό ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, ώστε να συνεισφέρει στις επιστήμες των Οικονομικών, της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Επιδημιολογίας, της Μετεωρολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Πληροφορικής και στις εφαρμογές τους, σε πληροφοριακά συστήματα μηχανοργάνωσης δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων, Οργανισμών, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε εταιρείες έρευνας αγοράς και marketing, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, σε τράπεζες, σε βιομηχανικές μονάδες, ναυτιλιακές εταιρείες κ.α.
  • Ερευνήτρια/τής σε θεωρητικό ή/και εφαρμοσμένο επίπεδο σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα με αντικείμενα έρευνας αντίστοιχα των παραπάνω επιστημονικών περιοχών.
  • Καθηγήτρια/τής για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων, που σχετίζονται με τη μαθηματική επιστήμη και τις εφαρμογές της σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης (ως Καθηγήτρια/τής κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικοί), κατέχοντας Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  • Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο προκειμένου να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.