Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας  έχουν και οι απόφοιτοι άλλων τμημάτων των ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη Β/θμια Εκπαίδευση στον κλάδο Μαθηματικών.

    • Η επιλογή και η κατάταξη των αποφοίτων των Μαθηματικών Τμημάτων εκτός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας γίνεται σύμφωνα με το βαθμό πτυχίου τους.
    • Κάθε έτος γίνονται δεκτοί έως 10 απόφοιτοι.
    • Οι απόφοιτοι είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν με επιτυχία την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των επτά (7) μαθημάτων του ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ καθώς και την Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Μαθηματικών Ενοτήτων.
    • Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν.
    • Επιπρόσθετα μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων προέλευσης, αρκεί η διδακτέα ύλη να αντιστοιχεί στην διδακτέα ύλη των προαναφερόμενων μαθημάτων.

Το πρόγραμμα για αυτήν την κατηγορία έχει ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.