Στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών» και διεθνή ονομασία «Mathematical Sciences Research Laboratory» έχοντας διακριτικό τίτλο «MSRL»  με αριθ. ΦΕΚ 4824/τ. Β’/19.10.2021

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών έχει στόχο την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Θεωρητικών Μαθηματικών, των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Μαθηματικής Μοντελοποίησης των Υπολογιστικών Μαθηματικών, της Διδακτικής και Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών. Στοχεύει επίσης στη μελέτη των εφαρμογών των παραπάνω περιοχών και της αλληλεπίδρασης της Επιστήμης των Μαθηματικών με άλλες Επιστήμες.

Στο Ερευνητικό Εργαστηρίο Μαθηματικών Επιστημών, με Διευθυντή τον κ. Νικόλαο Καραχάλιο, Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών (ΦΕΚ 1130/τ. ΥΟΔΔ/31.12.2021), τοποθετούνται ως μέλη του ερευνητές που το γνωστικό αντικείμενο της έρευνάς τους εμπίπτει σε αυτό. Συγκεκριμένα, με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Μαθηματικών έχουν τοποθετηθεί

 • οι κκ. Νικόλαος Καραχάλιος, Σταύρος Καρκάνης, Παναγιώτης Μπομποτάς, Νικόλαος Τσιρίβας, Γεώργιος Καπετανάκης, Βασίλειος Ζαρίκας, Σταμάτιος Πουλιάσης, Σπυρίδων Γεωργακόπουλος και Παναγιώτης Πολυμεράκης ως μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
 • η κα Μαρία Αδάμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ως μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Τμήματος του Π.Θ..
 • οι κκ. Αικατερίνη Αρετάκη, Κωνσταντίνος Βέτας, Πάρις- Παρασκευάς Κυριαζόπουλος, Ιωάννης Ρίζος, Ηλίας Τεργιακίδης, Χριστίνα Καραφυλλιά, Dirk Hennig ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Τμήματος.
 • οι κκ. Δημητρακάκος Εμμανουήλ, Καμπίτσης Ιωάννης, Κρυπωτός Αντώνιος, Ντάβας Χρήστος, Σακελλαρίου Παναγιώτης, Χάδος Χρυσοβαλάντης ως Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μαθηματικών Επιστημών έχει ως αποστολή την υλοποίηση δράσεων για τη διεπιστημονική έρευνα και την υποστήριξη αυτής στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση του Εργαστηρίου έχει σκοπό:

 •  Την καλλιέργεια της επιστημονικής έρευνας στις Μαθηματικές Επιστήμες και στις διεπιστημονικές περιοχές τους.
 •  Την παραγωγή και εξέλιξη καινοτόμου θεμελιωμένης διεπιστημονικής θεωρίας για τα υπό μελέτη αντικείμενά του μέσα από τη σύνθεση και την περαιτέρω εξειδίκευση των ήδη αξιοποιούμενων θεωρητικών ή/και μεθοδολογικών προσεγγίσεων και ερευνητικών εργαλείων από ποικίλες περιοχές των Μαθηματικών Επιστημών.
 • Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών του τμήματος Μαθηματικών του Π.Θ. στα υπό μελέτη αντικείμενά του.
 • Την κάλυψη αντίστοιχων διδακτικών αναγκών των φοιτητών των άλλων Τμημάτων του Π.Θ., εφόσον τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα αυτά.
 • Την οργάνωση και υποστήριξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στα υπό μελέτη αντικείμενά του.
 • Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων ή μελετών από άλλους φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων. Η συνεργασία αυτή βασίζεται στις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ακεραιότητας καθώς και της τήρησης των κανόνων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας. Βασικές, επίσης, αρχές του Εργαστηρίου είναι η ίση μεταχείριση, ο σεβασμός και η απουσία πάσης φύσεως διακρίσεων μεταξύ των μελών και των εμπλεκόμενων με το Εργαστήριο.
 • Την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα συναφή Ερευνητικά Εργαστήρια ή Κέντρα και Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων ή ακαδημαϊκών και ερευνητικών δικτύων, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 • Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ή προϊόντων και γενικότερα της παραγωγικότητας που εντάσσονται στο πεδίο έρευνας του Εργαστηρίου.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής, την παραγωγή σύγχρονου ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρουσίαση Εργαστηρίου